KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

        Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. (‘’ALTINYAĞ BİODİZEL’’) olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere Veri Sorumlusu sıfatıyla Altınyağ Biodizel tarafından işlenecektir.

        Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz; KVKK’ ya uygun şekilde; tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Altınyağ Biodizel olarak, iş ortakları, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya mesajları gönderebilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle yapılabilir.

        Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, bireysel ve/veya kurumsal iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek ve/veya hizmet almak, sizleri hakkımızda bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda gelişmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

        Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları vb. araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

        6698 sayılı KVKK’ nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

 Kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

        Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi “Atatürk O.S.B 10035 Sk. No:7 Çiğli/İzmir” ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

        İşbu bilgilendirme ile hem sözlü hem de yazılı olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli ve yeterli bildirimin tarafınıza eksiksiz bir şekilde yapıldığını, bildirimin içeriğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi gayri kabil rücu kabul etmiş bulunmaktasınız.

        Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel verilerinizin Altınyağ Biodizel tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.